سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امین حبیبی – دکتری معماری

چکیده:

پژوهش حاضر دردو بخش تهیه و تنظیم شده است بخش اول که شامل مقدمه ضرورت موضوع پرسش ها مفاهیم و کاربرد هویت بحران هویت بحران درعصرحاضر فقدان هویت جستجوی هویت و هویت انسان معاصر میب اشد به این پرسش اساسی که هویت چیست؟ شروع می شود درادامه به بررسی بحران هویت به عنوان یک دغدغه جهانیپرداخته می شود به نظر نگارنده بحران هویت درمعماری نه فقط درکشورمان بلکه درسراسر جهان همچنان به شکلهای مختلفی وجود دارد که از بحرانهای فراگیر اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی فلسفی و تکنولوژیک سرچشمه می گیرد بخش دوم مقاله به طور مشخص به بررسی هویت معماری معاصر ایران ریشه یابی مشکلات تاثیر محیط و آموزش عالی برشکل گیری هویت می پردازد که با تاملی برتجارب کشورهای ژاپن هندوچین به پایان می رسد درنهایت جمع بندی مطالب و نتیجه گیری است که برنکات زیر تاکید دارد: امیدواربودن به اینده معماری کشور با وجود جوانان مستعد درتماس دائم قرار داشتن با نظریه و رویدادهای به هنگام معماری نه درمقام یک مصرف کننده بلکه با دید تحلیلی توجه به منابع داخلی و پشتوانه های غنی فرهنگی