سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم امیدی آوج – دکتری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
شهرام فرهمند – دانشجوی برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

انسان در شهرنشینی و شهرهای امروزی به دنبال چیست و چه ملاک های را برای ارزیابی خود ازسعادت و خوشبختی در میان ازدحام جمعیت و آلودگی های هوا و صوتی و … می جوید؟ آیا با همینامکانات کنونی شهرها و تعاملات اجتماعی و سنن آن، و چرخه های کموبیش شبیه به هم، سکونت،کار، رفت و آمد، تفریح ، می تواند گمشده خود را دریابد؟ یا تنها محلی که برای دستیافتن به آگاهیو زیبایی و خرد و بینش پیشنهاد خواهد شد، همان غارها و روستاهای دوردست و دل جنگلها و یا برفراز، یا شکاف کوهها خواهد بود.در این مقاله ضمن بررسی معیارهایی که تاکنون برای شهرنشینی مطلوب ارائه شده است؛همچون: هویت، (در حکمت، فلسفه، جامعه شناسی، شهرسازی و علوم اجتماعی)، شاخص های شهرسالم، و همچنین شهرهای پویا و خلاق، بر اساس هویت و نهاد انسانی و هدف از خلقت کل، رصدگمشده انسانی در شهرها و شهرنشینی امروزی با موضوع هویت مورد بررسی قرار گرفته است. و بامفهوم هویت شهری، عناصر سازنده هر یک از معیارهای مطلوب شهرنشینی و شهرسازی فوق موردبررسی قرار گرفته و با مقایسه و اخذ نقاط مشترک آنها، هویت انسانی، که در تلاش تمامی ادیار وزمانها مورد توجه بوده است، مجدداً با تعاریف امروزی این بار بر اساس خواستگاه و مبدا واحد همهانسانها ارائه می گردد.