سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا خمر – گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
هرمز مهرانی – گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده:

ما در زندگی روزمره خود با انواع هیجانات رو در رو هستیم. به طوری که این آشنایی ما با هیجانات، بهدوران نوزادی ما برمی گردد. هیجان، یک موهبت الهی است که به عنوان یک مکانیزم ( ساز و کار ) تنشزدا عمل می کند. در واقع هیجان یک واکنش یا بازتاب فیزیولوژیکی است که مستقیما با رفتار هدفدارفرد ارتباط دارد. در روانشناسی، هیجان ها معمولا به احساس ها و واکنش های عاطفی اشاره دارند.هیجانات از لحاظ میزان خوشایندی یا ناخوشایندی به دو دسته تقسیم می شوند: هیجانات مثبت و منفی.اما به این نکته باید توجه داشت، هر یک از هیجانات اهمیت و نقش مهمی در زندگی دارند و کارکردخاصی برای هر یک وجود دارد.