سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی و عضو انجمن پژوهشگران جوا
احمد عباس نژاد – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از آنجا که تنها منبع تأمین آب برای مصارف خانگی، آبیاری و صنعتی در دشت راین واقع در جنوب شرق کرمان آب زیرزمینی میباشد، لذا مطالعه هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی در این منطقه حائز اهمیت است. به منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه، دادههای هیدروژئوشیمیایی 20 نمونه آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل آماری و نقشه هم غلظت، نشانگر این است که غلظت TDS ،EC ،pH ،Ca+2 ،Na+ ،Cl-SO4-2و سختی کل در بعضی از بخشهای مورد مطالعه بیش از حد مجاز میباشد. در جهت شیب دشت یعنی از شمال غرب به سمت جنوب شرق این پارامترها روند افزایشی داشته که علت آن را میتوان زمان تماس بیشتر آب زیرزمینی با سنگ و در نتیجه فرصت بیشتر برای انحلال در سفره آب زیرزمینی، دانه ریز شدن رسوبات آبرفتی، تماس با سنگ کف نئوژن و تبخیر عنوان نمود. کیفیت بیشتر منابع آب زیرزمینی در این دشت برای آشامیدن و کشاورزی مناسب نبوده و با توجه به مجاورت منطقه با کمربند آتشفشانی و ویژگی زمین شناسی منطقه، لازم است مطالعات بیشتری در منطقه انجام گیرد.