سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده علوم دانشگاه فر
حسین محمد زاده – استادیار مرکز تحقیقات آبهای زیر زمینی (متاب) گروه زمین شناسی، دانشکده

چکیده:

منطقه مورد مطالعه شامل بخشی از واحدهای افیولیتی جنوب شرق شهر بیرجند می باشد. در این مطالعه غلظت کروم در منابع اب تعیین و کیفیت و هیدرو شیمی منابع آب زیر زمینی مورد بحث قرار گرفته است. نمونه برداری منابع آب از 3 حلقه چاه، 1 چشمه و 11 قنات و 2 نمونه باران انجام گردیده است. غلظت کروم، انیون و کاتیون اصلی منابع آب توسط دستگاه IC و ICP-AES در آزمایشگاه های ژئو شیمی اوتاواکاندا تعیین شده است. میانگین غلظت کروم در منابع آب (0/026ppm) می باشد. با توجه به Eh و pH منابع آب منطقه، کروم موجود در منابع آب از نوع کروم (VI) می باشد. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی منابه اب، نشان می دهد که غلظت یونهای Mg2+, Na+, Cl, SO42- و کروم در برخی منابع آب بیش تر از حد مطلوب WHO و استاندارد 1053 ملی ایران است. میانگین تغییرات غلظت TDS, EC و pH به ترتیب 509 میلی گرم بر لیتر، 1045μS/cm و 8/1 می باشد. با توجه به تقسیم بندی WQI، 20% منابع آب دارای کیفیت بسیار عالی، 53% کیفیت خوب و 20 % دارای کیفیت ضعیف هستند.