سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیدا بابازاده حبشی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،
محمدرضا ابوالحسنی – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

وادوسی عبارت از ظهور م شخصه های کلاسیکی غیر قابل بازگشت در اثر بر هم کنش اجتناب ناپذیر با درجات آزادی محیط اسـت و بـه از بـین رفـتن الگـوی تـداخل کوانتومی اشاره دارد . همدوسی به سبب بعضی از فرایندها چون بر هم کنش الکترون – الکترون ، بر هم کنش الکترون – فونون ، بر هم کنش اسـپین – مـدار ، بـر هـم کنش با ناخالصیهای مغناطیسی و … ازبین می رو د . در این مقاله به بررسی وادوسی به روش تجربی در حلقه آهارانوف بـوهم مـی پـردازیم و دوعامـل مهـم ایجادکننـده وادوسی چون بر هم کنش الکترون – الکترون و بر هم کنش الکترون – فونون را بررسی خواهیم کرد