سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
آرمان آذری – دانشجوی دکتری
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد گروه زارعت دانشگاه تربیت مدرس
امیرمحمد ناجی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شاهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری تاخیری بر ارتفاع بوته، اجزاء عملکرد و عملکرد در بوته و در واحد سطح کلزا، تعداد 56 ژنوتیپ کلزا از گونههایB. rapa و Brassic napus به همراه 3 رقم شاهد (با 5 تکرار) در قالب طرح آگمنت در دو شرایط آبیاری مناسب تاخیری (انجام آبیاری بر اساس 60 و 85 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس آ) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در سال زراعی88-89 مورد ارزیابی قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که تعداد غلاف در بوته، مهمترین جزء عملکرد در هر دو شرایط آبیاری میباشد. تعداد دانه در غلاف بیشترین و وزن هزار دانه کمترین تاثیر را از تاخیر در آبیاری دیدند. همبستگی بین عملکرد در واحد سطح و عملکرد بوته تنها در شرایط آبیاری تاخیری مشاهده شد. احتمالا در شرایط مناسب، تراکم بوته اهمیت بیشتری دارد. جهت انتخاب ارقام مناسب شرایط آبیاری تاخیری، توجه به عملکرد بیشتردر بوته، ضرورت دارد. همچنین با مدیریت زراعی صحیح میتوان میزان تولید در شرایط کمبود رطوبت را افزایش داد