سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پژمان اله بخشیانفارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
محمود حبیب نژاد روشن – دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کریم سلیمانی – استاد گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بارندگی به عنوان یکی از تغییر پذیرترین پارامترهای اقلیمی در هر منطقه ی آب و هوایی می باشد که کمبود درازمدت آن می تواند خشکسالی و ریزش شدید آن می تواند سیل را به وجود آورد.این پژوهش به منظور بررسی وجودروند در بارش در سطح استان چهارمحال و بختیاری جهت مدیریت بلند مدت منابع آب منطقه می باشد.در این مطالعه از داده های بارندگی سالانه 11 ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی در استان چهارمحال و بختیاری با توزیع مکانیمناسب با آمار 31 ساله از سال های 88-58 استفاده شده است.با استفاده از روش ناپارامتری من کندال وجود روند در بارش سالانه ی ایستگاه های مورد مطالعه بررسی گردید.به طوری که از 11 ایستگاه موجود فقط ایستگاه سفید دشت در سطح معنی دار 95 و 99 درصددارای روند نزولی می باشد وسایر ایستگاه ها فاقد روند معنی دار می باشند.ازنتایج این تحقیق می توان در پهنه بندی و پیش بینی خشکسالی های آتی و همچنین برنامه ریزی و مدیریت منابع آب منطقه استفاده نمود