سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اشرف حسین بر – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروان، مشاور مدارس متوسطه شهرستان سراوان
عبدالملک سپاهیان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان، مشاور مدارس متوسطه شهرستان سراوان
مهری مسلم پور – دبیر ریاضی مدارس متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش سراوان

چکیده:

الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان (سوره الرحمن، آیات 4-1). قرآن پیام روشن الهی است که همه انسان ها را به راستی و راستگاری دعوت می کند. از صدر اسلام تاکنون، آموزش این پیام جاودانه الهی از مهمترین ارکان تعلیم و تربیت در میان مسلمانان بوده است. در کشور ما نیز به اقتضای جایگاه خاص دین اسلام در فرهنگ مردم ایران وجایگاه ویژه قرآن در اعتقادات دینی، آموزش قرآن همواره مورد توجه همگان است. هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت سواد قرآنی بین دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول شهر سراوان است. به این منظور برای سنجش میزان سواد قرآنی دانش آموزان از دو آزمون شفاهی برای سنجش روخوانی و روان خوانی و آزمون کتبی محقق ساخته برای سنجش میزان درک و فهم استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد روخوانی و روان خوانی دانش آموزان بالاتر از حد متوسط و درک و فهم پایین تر از حد متوسط و در کل سواد قرآنی بالاتر از حد متوسط می باشد. همچنین در روخوانی، روان خوانی و درک و فهم و سواد قرآنی بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد و دختران وضعیت بهتری دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش توصیه می گردد آموزش و پرورش و معلمان دین و زندگی و قرآن بیشتر بر درک و فهم دانش آموزان توجه نمایند.