سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه سلیمی – دانش آموخته رشته ارزیابی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سید مسعود منوری – استادیار بخش محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت آلودگی خاک در محل دفن زباله شهر اصفهان نسبت به فلزات سنگین می باشد. در محل دفن زباله شهر اصفهان از سال 1364 تا شهریور ماه سال 1388 انواع پسماندها از جمله زباله های شهری، پزشکی، صنعتی و ویژه تخلیه گردیده است. به منظور بررسی وضعیت آلودگی خاک، 25 نمونه خاک از محل دفن زباله اصفهان برداشت گردید. نمونه های خاک پس از آماده سازی و هضم، توسط دستگاه ICP-AES میزان فلزات سنگین آن قرائت گردید. نتایج آنالیز فلزات سنگین نمونه های خاک با غلظت استاندارد عناصر در خاک مقایسه گردید و با استفاده از روشهای آماری و نرم افزار GIS جزیه و تحلیل گردید. براساس نتایج بدست آمده می توان گفت کلیه عناصر در بیشتر نمونه های خاک دارای غلظت های بیشتر از حد استاندارد بودند. با استفاده از نتایج آنالیز فلزات سنگین نمونه های خاک، ضریب همبستگی، ضریب غنی شدگی، ضریب آلودگی، شاخص بار آلودگی، شاخص زمین انباشت، تجزیه خوشه ای و تحلیل عاملی محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد نمونه های S15 ،S12 ،S9 ،S7 ،S4 و S21 بالاترین غلظت عناصر، بیشترین ضریب غنی شدگی عناصر، بیشترین ضریب آلودگی عناصر، بالاترین شاخص بار آلودگی و بالاترین شاخص زمین انباشت را دارا می باشند که این مشخصه ها به علت نوع پسماندی می باشد که در این نقاط دفن گردیده است. بالاترین همبستگی نیز مربوط به عناصر Cr-Mn ،Cr-Fe و Fe-Mn گزارش گردیده است. در پروژه مورد مطالعه با توجه به دفن انواع پسماندها در بازه زمانی 24 سال و آلودگی ناشی از آن و امکان انتقال آلودگی به منابع آب و خاک پیشنهاداتی جهت پاکسازی محل دفن زباله اصفهان و جلوگیری از آلودگی بیشتر منابع آبی و خاکی، ارائه گردید.