سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا پژوهی الموتی – گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
صغری ولی زاده – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
رزاق محمودی – گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز
عباسعلی ساری – گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این بررسی با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی و منظم، تعداد 160 نمونه شامل شیر خام گاو، گوسفند و بز و محصولات ماست و پنیر سفید حاصل از شیر گاو تولید شده بوسیله مراکز تولید محصولات لبنی از شهرستان های استان همدان جمع آوری و از نظر باقیمانده فلزات سرب و کادمیوم با استفاده روش جذب اتمی شعله ای مورد آزمایش قرار گرفت. از میان تمامی نمونه های مورد آزمایش میانگین سرب در نمونه های پنیر سفید بالاترین مقدار(0.326) و در نمونه های ماست در کمترین مقدار(0.082) قرار داشت. از میان نمونه های شیرخام هم مانند سرب، بالاترین میانگین اندازه گیری شده مربوط به شیر بز بود (0.006). بالاترین میانگین کادمیوم مربوط به شیر بز (0.006) و کمترین میانگین آن مربوط به شیر گاو بود (0.003). در این بررسی، میانگین سرب در هیچ یک از نمونه ها بالاتر از حد مجاز نبوده و تمامی نمونه ها از نظر کادمیوم در محدوده مجاز قرار داشتند.