سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاور پورمحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی شاه نظری – استادیار گروه مهندسی اب
روزبه پروین – مدیر پروژه البرز شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
قاسم اقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

طرح جامع ابخاک البرز که یکی از بخشهای ان ابیاری و زهکشی می باشد در استان مازندران در حال اجرا است یکی از منابع تامین کننده ی نیاز آبی در محدوده طرح البرز اببندان ها می باشند که پتانسیل تامین آب به میزان ۱۱۳/۲ میلیون مترمکعب را در محدوده طرح دار است از مقدار مذکور ۶/۸ میلیون مترمکعب در سال مربوط به شبکه توسعه شبکه ابیاری و زهکشی جدید و ۴/۴ میلیون مترمکعب مربوط به اراضی بهبود شبکه ابیاری و زهکشی موجود می باشد در محدود شبکه های بهبود B5,B4,B3,B2,B1 به ترتیب ۵۷/۵ ، ۱/۴ ، ۳۴/۸ ، ۵/۰ ، ۷/۸ میلیون مترمکعب پتانسیل استفاده از اببندان ها وجود دارد در کل ۳۸۲ اببندان موجود در حوضه سد البرز ۲۷، ۱۲۲ ، ۲۳۳ عدد به ترتیب در حوضه شهرستانهای جویبار، قائمشهر، بابل و بابلسر قرار دارند دراین مقاله به جزئیات نحوه تخصیص آب اببندان ها در محدوده پروژه البرز پرداخته می شود