سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید احتشامی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مژگان خوشه گیر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواج
نوشین صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواج

چکیده:

سوال اصلی تحقیق این است که میزان الودگی ابخوان شهر شیراز تا چه حد می تواند پتانسیل بیماریزایی دربر داشته باشد مطالعه وسیعی شرو ع اما اطلاعات مورد نیاز به شدت تحت کنترل بود و از طرف دیگر دسترسی به طبقات مختلف ابهای زیرزمینی بدون حفر چاههای هدف دار ممکن نبود نظر به مشخصات چاههای حفر شده در دل تشکیلات کارستی سفره آب دشت شیراز به صورت طبقات متعدد می باشد و آب از سطوح مختلف طبقات زمین وارد آن می گردد برخی از نمونه های اب الودگی میکروبی داشته و به غیر از یک مورد میزان نیترات بقیه منابع زیرزمینی کمتر از نزدیک به حداکثر مجاز می باشد با توجه بهنوع تشکیلات کارستی باید نسبت به تصفیه و درصورت امکان خارج کردن منابع الوده بدون حریم کافی از مدار شبکه اب اشامیدنی اقدام نمود. از انجا که شیوع بیماریهای مرتبط با الودگی اب و غذا به مدفوع و یا عدم رعایت بهداشتدر منطقه مورد مطالعه بسیار بیشتر از سایر مناطق بوده است. این بیماریها می توانند ناشی از نفوذ الودگی میکروبی به منابع آب و شکستگی لوله های اب اشامیدنی باشند.