سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

اکبر ثنایی مقدم –
حسن عاقل –
مصطفی جعفریان –
ابوذر نصیراحمدی –

چکیده:

تعاونی های کشاورز ی به اجتماعی از اشخاص گویند که به صورت داوطلب انه گرد هم آمده اند واهداف مشترک اق تصادی- اجتماع ی داشته و با کار مؤ ثر، تأمین سرمایه مورد نیاز و پذیرش ری سک سود و منفعت بر اساس اصول تعاون ی کار م ی کنند . در این مقاله سع ی بر ای ن است ضمن معرف ی زمینه ها ی مختلف فعال یت ها ی تعاو نی های کشاورز ی و بررس ی تطب یقی وضع یت آنها در کشورمان ، مقایسه با سایر کشورهای جهان ، بررسی شود . به منظور مقایسه روند تغییرات شاخصها ی اشتغالزایی، سرمایه، تعداد تعاون ی و میزان اعضا ی تعاونیها ی کشاورز ی، داده ها ی مربوط به سالهای 1350 تا 1382 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، و نیز وضعیت تعا ونی ها ی کشاورزی در کشورهای ژاپن، چین، هندوستان از آسیا و سوئد، فرانسه، انگلستان، بلژیک، فنلاند، پرتغال، ایرلند از اروپا و ایالات متحده امریکا و کانادا از آمریکا مورد بررسی قرار گرفته اند . نکته قابل توجه ی که م ی توان با مقای سه جا یگاه تعاو نی های کشاورز ی در ایران بر اساس شاخص های معرفی شده مورد تأک ید قرار داد ا ین است که ا ین تعاو نی ها، با وجود ا ینکه از ح یث م یزان سرما یه در جا یگاه هفتم قرار گرفته اند ول ی از ح یث اشتغال زایی رتبه ها ی چهارم و سوم را ط ی سالها ی مورد مطالعه داشته اند که ا ین امر م ی تواند متضمن یک رهنمود س یاستی مناسب به منظور ا یجاد اشتغال از طر یق گسترش فعال یت ها ی تعاو نی باشد و ا ین امر به ا ین معنا ست که هز ینه ا یجاد اشتغال در زم ینه فعال یت ها ی کشاورز ی نسبت به سا یر فعا لیت ها و گرا یشها پا یین تر است و م ی توان در ازای تخصیص میزان معینی از سرمایه، فرصتهای شغلی بیشتری را ایجاد نمود.