سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام ریاحی نیا – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

خشکسالی و کمبود آب یک واقعیت عینی در کشور محسوب می شود. در گذشته به علت کمی جمعیت کشور، خشکسالی و بحران کمبود آب به اندازه امروز محسوس نبود، ولی با افزایش جمعیت شش برابری کشور در 100 سال گذشته و به دنبال آن نیاز به تأمین غذای بیشتر، بروز این بحران بیش از گذشته مشهود است. خشکسالی در حالت کلی به سه شکل خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی تعریف می شود. بارش عمده ترین پارامتری است که در تعریف خشکسالی به کار می رود . کمبود یا فقدان آن آستانه رخداد خشکسالی است. در این مقاله خشکسالی هواشناسی (آب و هوایی) منطقه اصفهان به صورت سالیانه و فصلی با توجه به آمار بارندگی 55 ساله اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. سپس فراوانی و شدت خشکسالی براساس شاخصهای استاندارد بارندگی و درصد نرمال مطالعه گردید. با توجه به کاهش نزولات جوی، مشخص شد که خشکسالی در برخی موارد به صورت سالیانه و در برخی موارد نیز به صورت فصلی رخ داده است.