سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم عباسی غلام – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
فتانه یاراحمدی – مسئول- استادیار بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر

چکیده:

فرسودگی شغلی در جوامع امروزی شیوع افزون تری یافته، آن چنان که حجم وسیعی از مطالعات به آناختصاص یافته است.فرسودگی شغلی، امروزه تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. این تحقیق با هدف بررسیوضعیت فرسودگی شغلی انجام شده است. مطالعه ی پیش رو، از منظر هدف یک مطالعه ی کاربردی و به لحاظنوع داده ها کمی به شمار می آید. همچنین با توجه به بعد زمانی، مقطعی و از حیث استراتژی، یک بررسیتوصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری این بررسی، کلیه ی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان همدان بهتعداد 267 نفر بوده است که به روش تصادفی طبقه ای نمونه ای با حجم 161 عضو از میان آنها برگزیده شدهاست. ابزار گردآوری داده های این مطالعه پرسشنامه ی فرسودگی شغلی بوده است . جهت تجزیه و تحلیلداده ها از آزمون تی استودنت استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ، میانگین نمرات فرسودگی شغلی کارکنان در شعب بانک ملی شهرستان همدان برابر 3/59 است، که با عدد 3 که مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (t=16/73, df=160, sig=0/000). به عبارت دیگر با 95 % اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان سطح مؤلفه فرسودگی شغلی کارکنان در شعب بانک ملی شهرستان همدانبالاتر از متوسط می باشد.