سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی مویدعلایی – شرکت متن – بخش سازه های صنعتی
رامین مدنی – شرکت متن – بخش سازه های صنعتی

چکیده:

خوشبختانه امروزه در کشورمان شاهد هستیم که با بالا رفتن آگاهیها، به طراحی و مقاوم سازی سازه ها در برابر زمین لرزه به صورت امری ضروری و بدیهی نگریسته می شود و مهندسان و کارفرمایان بخش های مختلف صنعتی و اداری به لزوم در نظر گرفتن این واقعیت موجود در کشورمان واقف شده اند .
در مورد سازه ها و تجهیزات حیاتی و مهم کشور، موضوع طراحی سازه های جدید و یا تقویت سازه های موجود در برابر زمین لرزه به منظور به حداقل رساندن خسارات و آسیبهای ناشی از زمین لرزه امری ضروری می باشد به گونه ای که در آیین نامه های مرتبط با طراحی سازه ها در برابر زمین لرزه در کشورهای مختلف، بر لزوم بررسی و مطالعات خاص ساختگاهی برای این گونه سازه ها تاکید گردیده است .
مواردی مانند اثر نزدیکی به گسل و سازوکار ژرفی آنها، توپوگرافی منطقه، آب زیرزمینی منطقه، سازوکار ژرفی گسلش گسلها و موارد مشابه می تواند اثرات قابل توجهی را روی جنبش نیرومند ناشی از زمین لرزه و در نتیجه روی نیروهایی که در اثر زمین لرزه به سازه وارد می شود، داشته باشد که در نظر گرفتن این موارد را برای انجام تحلیلی منطقی از خطر زمینلرزه اجتناب ناپذیر می سازد . عدم بررسی دقیق لرزه زمینساخت منطقه می تواند منجر به فرض سناریوهای لرزه ای غیر واقعی در ساختگاه مورد بررسی و در نتیجه طراحی نادرست سازه گردد . در این مقاله سعی شده است با بیان بعضی شواهد از آسیبهای وارده به سازه های نیروگاهی و پستها، ضرورت پرداختن به بحث مقاوم سازی سازه های صنعت برق و در نتیجه لزوم مطالعات موردی تحلیل خطر زمین لرزه را یادآور شویم . سپس با بهره گیری از روشهای جدید نوزمینساختی و ریخت زمینساختی به بیان یک مورد مطالعه انجام شده روی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون پرداخته خواهد شد .
نقش حیاتی و فوق العاده ای که انرژی الکتریکی در زندگی امروزه بشری دارد در ساعتهای پی از وقوع حادثه زمین لرزه خود را بیش از پیش نشان می دهد . آمارها نشان می دهد که عملیات نجات در ساعات اولیه بعد از وقوع زمین لرزه بیشترین تاثیر را در نجات هزاران انسانی دارد که در زیر آوار مدفون شده اند و نیاز به امداد دارند . در این ساعات اگر شبکه برق ناحیه خود دچار مشکل شده باشد این فرصتهای با ارزش به راحتی از دست خواهد رفت در حالیکه در صورت عملکرد مناسب سیستمهای تولید، توزیع و انتقال انرژی الکتریکی و یا حداقل وجود یک سیستم برق اضطراری در هر منطقه مسکونی از ابعاد فاجعه تا حدودی کاسته خواهد شد . طراحی سازه های نیروگاههای بخاری، برقابی و گازی باید براساس مطالعات خطر زمین لرزه و بر مبنای لرزه زمینساخت اطراف ساختگاه صورت گیرد . لوازم و تجهیزات مورد استفاده در نیروگاهها و پستهای فشارقوی باید از مقاومت کافی در برابر اثر زمین لرزه برخوردار بوده و پاره ای ملاحظات ویژه در مورد نصب آنها بعمل آمده باشد . معیارهای فوق باید در مورد نیروگاهها و پستهای در دست طراحی و ساخت، رعایت شده و در مورد نیروگاهها و پستهای در حال بهره برداری در سراسر کشور نیز در فواصل زمانی معین بازرسی فنی دقیق صورت گرفته و تجدید نظرهای لازم براساس آخرین اطلاعات و یافته های مهندسی زمین لرزه در طراحی آنها به عمل آید .