سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
فتانه یاراحمدی – استادیار بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر

چکیده:

مزیت رقابتی از موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی استراتژیک موردتأکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت مزیت رقابتی در شعب بانک سینای شهرستانهمدان انجام شد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس نوع داده ها کمی و از منظر زمان، مقطعی است.استراتژی اجرای این مطالعه توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری این تحقیق کل مشتریان شعب بانک سینادر شهرستان همدان بوده است که نمونه ای به تعداد 388 نفر از میان آنها انتخاب شده است. داده های تحقیقبا استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی استودنت استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که وضعیت مزیت رقابتی مزیت رقابتی در شعب بانک سینای شهرستان همدان برابر 3/60 است، که با عدد 3 که مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت معناداری دارد (t=378, df=378, sig=0/000). به عبارت دیگر با 95 % اطمینان میتوان گفت که از دیدگاه پاسخگویان سطح مؤلفه مزیت رقابتی در شعب بانک سینای شهرستان همدان بالاتر از متوسط می باشد.