سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی کدخداپور – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

سیل گیری آبخوانها در سالهای متوالی به تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک عرصه های ابگیری شده منجر می شود تغییرات ایجاد شده در عرصه آبخوان میانکوه با ۳ تیمار و ۴ تکرار مورد بررسی قرارگرفته است فاکتورهای بکارگرفته شده در تیمار شامل پوشش، نوار و سال می باشد نمونه برداری از محدوده هایی به ابعاد ۶۶×۶۶ متر در مدت اجرای طرح و در ۴ عمق صورت پذیرفته است مقایسه میانگین داده ها با استفاده از ازمون دانکن در سطح ۵% حاکی از تفاوت معنی دار در برخی از پارامترهای مورد ازمایش می باشد تغییرات نفوذ پذیری پایه عرصه شاهد در سالهای مورد ازمایش معنی دار و اختلاف سرعت نفوذ پایه عرصه شاهد C با عرصه های T,P به ترتیب ۵/۵ و ۴/۵ برابر می باشد بیشترین شوری EC مربوط به لایه سطحی ۰۶-۶ سانتی متر عرصه شاهد Cبا ۳/۴ds/m است.