سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لنا الباجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
سیدمحمدباقر نبوی – دانشیار دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، استان خوزستان، خرمشهر
افشین تکدستان – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده:

شاخص کیفی آب دینیوس (DSWQI) شاخصی جهت سنجش کیفیت آب است که به عنوان یک سیستم حسابرسیاجتماعی مقدماتی جهت اندازه گیری هزینه اثرات فعالیت های کنترل آلودگی استفاده می شودو هدف از آن ارائه یک روشبرای تنظیم گزارشات آگاهی دهنده به عموم و دولت از میزان و موقعیت آلودگی منابع آبی می باشد. جهت سنجش اینشاخص، در مطالعه حاضر از 6 ایستگاه معین بر روی رودخانه جراحی بصورت فصلی از زمستان 1392 تا تابستان 1393 نمونهبرداری انجام شد و نمونه ها در سه ماه اسفند، اردیبهشت و تیر و با فاصله زمانی دوماه برداشت گردیدند. نتایج نشان می دهد که بالاترین میزان شاخص DSWQI مربوط به ایستگاه شادگان با مقدار 56/3 و پایین ترین میزان مربوط به ایستگاه مگسر علیا با مقدار عددی 53/26 ثبت گردیده است. علت پایین بودن مقدار شاخص در ایستگاه مگسرعلیا، بالا بودن میزان رنگ حقیقی آب و افزایش پارامتر کلیفرم کل بوده است که همگی از عوامل موثر بر شاخص DSWQI می باشند. همچنین برطبق مقایسه میانگین داده های حاصل از شاخص DSWQI در فصول مختلف، مشخص گردید که بیشترین میزان شاخص با مقدار عددی 57/12 مربوط به فصل زمستان و کمترین میزان شاخص با مقدار عددی 52/91 مربوط به فصل تابستان بوده است. همچنین، براساس طبقه بندی DSWQI آب رودخانه جراحی در طبقه ای قرار می گیرد که برای شرب نیاز به تصفیه پیشرفته و برای استفاده تفریحی نیاز به کنترل مداوم باکتریایی، دارد. کیفیت آب برای پرورش ماهیهای حساس مانند قزل آلا مشکوکبوده و برای صنایع حساس نیاز به تصفیه متناسب می باشد، اما برای صنایع معمولی نیاز به تصفیه ندارد. جهت آبیاریمحصولات کشاورزی و رفع شوری نیز باید برخی از پارامترهای آب نظیر EC تصفیه گردند.