سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سلمان حبیبی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین رفیعی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
امین نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی جعفری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

آگاهی از خواص و رفتار مکانیکی گلها و درختان، یکی از فاکتورهای مهم در طراحی دستگاههای برداشت،فرآوری پس از برداشت، طراحی تکانندههای مناسب و یا اصلاح تکانندههای موجود میباشد. این تحقیق بدین منظور بر روی دو شاخه متفاوت از هم انجام شد، تا در طراحی هر نوع از دستگاهها، نظیر دستگاههای هرس، میزان کارایی دستگاه را بالا برده تا از یک دستگاه بتوان برای کارهای مختلفی استفاده کرد. این آزمایش در دو سطح رطوبتی ۶۳/۲۳ و۳۸/۸۳درصد بر پایه تر برای گل رز، و در دو سطح رطوبتی ۵۸/۱۴و۳۲/۷ درصد بر پایه تر برای بادام انجام شد. تمامی آزمایشات در سه سرعت برشی و خمشی ۳۰،۲۰ ۴۰ میلیمتر بر دقیقه انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار میانگین تنش برشی، تنش خمشی، انرژی برشی مخصوص، انرژی خمشی مخصوص و مدول الاستیسیته برای گل رز به ترتیب برابر با۵/۶۱ مگاپاسکال ۷/۹۵ مگاپاسکال و۲۰/۱۷میلی ژول برمیلی مترمربع ۱/۹۸ میلی ژول برمیلیمترمربع و ۵۸۶/۴۶مگاپاسکال درسطح رطوبتی ۶۳/۲۳ درصد و برابر با ۸/۴۴ مگاپاسکال ۲۶/۸۳مگاپاسکال ۲۸/۰۴میلی ژول برمیلیمترمربع ۳/۳۴ میلی ژول برمیلی متر مربع و ۹۳۶/۳۷ مگاپاسکال درسطح رطوبتی ۳۸/۸۳ درصد بدست آمد.