سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا لیلیان – کارشناس ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس
ارین امیرخانی – دانشجوی دکتری معماری
مهدیه عابدی – کارشناس ارشد طراحی شهری

چکیده:

ویژگیهای توسعه ناموزون شهرهای بزرگ و نواحی اطراف آن ها در سالها ی اخیر روستاهای درون شهری را نیز از اسیب مصون نداشته است این بافت ها جدا از ویژگیهای خاص طبیعی، زیست محیطی شان بخشی از میراث فرهنگی و کالبدی شهر را عرضه میدارند و منشا هویت بسیاری از آنانی هستند که امروز در شهرهای بزرگ زندگی میکنند بدیهی است بی توجهی به چنین بافتهایی موجب زوال تدریجی انها ازلحاظ اجتماعی و کالبدی خواهد شد و به همین جهت ضروری است باعنایت به نیازهای زمانی و مکانی بافتهایی از این دست برنامه توسعه این بافته به گونه ای برخوردار از نیاز و ضرورتهای زمانه پرداخته شودبافتهایی مانند سکونت گاههای غیررسمی به سبب ساختار پیچیده اجتماعی و کالبدی پیچیدگی های متعددی را در سامان بخشی به توسعه اتی این محدوده ها فراهم می اورند. در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن بررسی ساختارهای اسکان غیررسمی به ارائه راهکارهایی در ارتباط با بهینه سازی چهره وهویت معماری و شهرسازی انها پرداخته شود.