سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی فرزانه کوچکی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آ
حسن حاج نجاری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فوژان بدیعی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

برخی از ارقام جدید سیب مانند آیدارد گرانی اسمیت و جاناتان دارای بازار پسندی ، قدرت انبارداری ، ارزش اقتصادی و سایر ویژگیهایی هستند که موجب برتری آنها در بازارهای داخلی و جهانی شده است دراین تحقیق سه رقم فوق از باغ تحقیقاتی پردیس کشاورزی کرج درمرحله رسیدگی مطلوب و بلوغ فیزیولوژیک برداشت شدندو خصوصیاتشیمیایی آنها شامل PH ، اسیدیته کل، مقدار مواد جامد محلول، نسبت TSS/TA و نیز خصوصیات حسی در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جاناتان با میانگین سفتی بافت 5.1kg cm-2 با بیشترین سطح در مقایسه با گرانی اسمیت با 4.98kg cm-2 و آیدارد با 4/30kg cm-2 دارای تفاوت معنی داری می باشد بیشترین میزان اسیدیته کل در گرانی اسمیت 0.85% ، جاناتان 0.69% و کمترین مقدار اسیدیته کل در ایدارد 0.57% وجود داشت.