سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا آقابابایی مبارکه – شرکت متن ایران

چکیده:

مطالعه و بررسی ویژگی های دینامیکی سازه فونداسیونهای توربوژنراتورها در نیروگاههای حرارتی هدف اصلی این مطالعه است . فرکانس ها و شکل های مودی و ضرایب میرایی بحرانی ویژگی های مورد مطالعه هستند . بررسی مراجع مختلف در مورد این ویژگی ها، اندازه گیری تجربی آنها و مقایسه با نتایج تحلیل مدل های ریاضی سازه ها مراحل مختلف
این مطالعه است . سازه فونداسیون توربوژنراتور بعنوان سازه حامل توربین و ژنراتور نیروگاه، عمدتاً از بتن مسلح ساخته می شود و طبیعت برخی از نیروهای وارده به این سازه تحلیل دینامیکی آنرا در زمان طراحی اجتناب ناپذیر می نماید . بنابراین لازم است مدل دینامیکی مناسبی که بتواند رفتار واقعی سازه را لحاظ کند انتخاب شود و این انتخاب نیاز به شناخت واقعی رفتار سازه دارد . در این راستا فونداسیون توربوژنراتور نیروگاههای تبریز، مشهد و شازند اراک در چهار آزمایش ثبت لرزش محیطی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند . ازمایش با استفاده از دستگاه ثبات SSR-1 و حسگرهای پریود کوتاه SS-1 انجام شده است . عملیات پردازش داده ها و استخراج نتایج بر روی نگاشت های زمانی ثبت شده هر حسگر و برای تمامی مراحل ازمایش صورت گرفته است . تحلیل مودی سازه های مورد مطالعه نیز بر اساس مشخصات موجود انجام شده است . مقایسه نتایج تحلیل های مودی مدل های ریاضی و نتایج تجربی آزمایش ها نشان داده شده است که تحلیل مودی مدل خطی ارتجاعی بکار رفته، ویژگی های دینامیکی سازه را بخوبی لحاظ می کند . همچنین این مطالعه توصیه هایی را برای بهبود و اصلاح ضوابط و توصیه های آئین نامه در پی داشته است و می تواند طراحی ایمن تر سازه های مشابه را موجب شود .