سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا ناظران – کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، مدرس دانشگاه صنعتی سجاد – مشهد
ندا رأفتی سخنگو – کارشناس ارشد معماری، گرایش معماری، مدرس دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
علی سمیعی نسب – دانشجوی کارشناسی عمران عمران، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
محمدرضا امه طلب – دانشجوی کارشناسی عمران عمران، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

چکیده:

افزایش جمعیت شهری و نیاز به محل سکونت و کار در شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ، افزایش تراکم وافزایش ارزش ملک را به دنبال دارد که همواره باعث توسعه عمودی شهرها و توسعه و افزایش طبقاتساختمان ها در بالا و زیر کف می شود. افزایش طبقات ساختمان ها از یک طرف مدت ساخت را افزایش میدهد و از سویی دیگر نیاز به فضاهای شهری برای حمل و نقل، تخلیه و جابجایی مصالح و اجرای عملیاتساختمانی را افزایش می دهد. در کشور ما مبحت دوازده مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «ایمنی وحفاظت کار در حین اجرا» در راستای کاهش خطرات ناشی از اجزای عملیات ساختمانی، تدوین و ابلاغ گردیده است.محدوده مورد مطالعه در بخش قدیمی و مرکزی شهر مقدس مشهد ناحیه 2 منطقه 8 از تقسیمات شهرداری -واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی-پیمایشی انجام گرفته است. در این پژوهش در خصوص میزان رعایت ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا مطابقبا مفاد مقررات ملی در ساختمان های محدوده مورد مطالعه، بررسی انجام شده است. در نتایج به دست آمده بهبررسی داده ها، چالش ها و عملکرد پرداخته شده است.نتایج ارزیابی بیانگر این موضوع است که انها پنجاه درصد ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در محدوده موردمطالعه در ساختمان های مذکور رعایت می شود که این مهم بایستی با برنامه ریزی و وضع قوانین جامع جدیدبه حد مطلوبی رسانده شود.