سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد قاسمی خوزانی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
بهنام عطا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
حسین دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
حسین چوپان خویردی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بدون شک هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه وتکامل یک جانبه وهمچنین شکوفایی استعداد ها،مهمتر از عنصر امنیتوتامین آرامش در جامعه نبوده است.امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بستر ساز توسعه جوامع انسانیاست و آسیب های اجتماعی مهمترین پیامدهای مختلف امنیت به شمار میرود.حضور مردم در فضای عمومیشهرمستلزم احساس امنیت از سوی آنان است . یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده حضور مردم در فضاهای عمومی،ترس یا احساس ناامنی است . ناامنی مکانها و فضاهای عمومی، نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می کند و باایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی، هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید . امروزه با توجه بهگستردگی شهرنشینی و رواج نا امنیهای اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر برآن و راهکارهایتقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است و این موضوع در شهرهای مرزی از حساسیت بیشتری برخوردار است . در پیچنین ضرورتی نوشتار حاضر بر آن است تا با هدف بررسی میزان امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر احساسامنیت شهروندان در شهر مرزی بیرجند بپردازد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی بوده که از طریق مطالعاتکتابخانهای وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ، جهت وتجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شدهونتایج حاصله بیانگر این است که احساس امنیت وشاخص هایی همچون:سرمایه اجتماعی،عملکرد رسانه ها،نقش نیروی انتظامی وپایگاه اجتماعی افراد فضای فیزیکی شهر رابطه معناداری وجود دارد وراهکارهای مناسبی برای ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان شهرهای مرزی ارائه گردیده است.