سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نادر حیدری – عضو هی
علیرضا مامن پوش – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مراکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
محمدعلی شاهرخ نیا – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مراکز تحقیقات کشاورزی فارس (زرق
محمد خرمیان – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مراکز تحقیقات کشاورزی خوزستان (

چکیده:

مطالعات و تح قیقات انجام شده در زمینه کار آیی شبکه های آبیاری و زهکشی حاکی از آن است که در این شبکه ها علیرغم تلاش هایی که به منظور افزایش کارآیی شبکه صورت پذیرفته، هنوز به پتانسی لهای خود نرسیده اند و به اصطلاح کمبود کار آیی ١ در شبکه ها وجود دارد . مطالعات و تحقیقات مزب ور علت این امر را عدم توازن بین دستگاه های دولتی اداره کننده و گروه های مصرف کننده آب ذکر می کنند. واگذاری و تفویض امور مدیریتی بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی از دستگاه دولتی به گروه ها ی مصرف کننده آب ٢، پدیده نسبتا جدیدی است که در سطح کشور در حال انجام می باشد. لذا، هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی وضعیت موجود چهار شبکه اصفهان، درودزن، دز و قزو ین، از نظر سهم بخش دولتی و بخش خصوصی (آبیاران، زارعین، گروههای مصرف کننده آب ) در تصمیم گیری و امور مدیریتی و بهره برداری و نگهداری از شبکه ها و پتانس ی لها ، تما یلات، مشکلات و موانع موجود در مشارکت آب بران و انتقال مد یریت آب یاری بود. تحقیق از طریق مطالعه منابع علمی و فنی موجود در رابطه با پروژه، آشنایی با مشکلات مدیریتی و بهره برداری موجود آن از طریق مطالعه سوابق، گفتگو با مدیران و کارشناسان دولتی، زارعین و آبیاران و در نهایت تکمیل پرسشنامه تهیه شده به اجرا در آمد. بر اساس نتا یج، تما یل و آمادگ ی برا ی انتقال مد یریت برای هر شبکه متفاوت است. ماهیتا تمایل برای انتقال مد یریت در تمامی شبک هها وجود داشت، ولی مشکلات اساسی و جدی، از جمله عدم وجود اعتماد کافی ب ین طر فین، عدم وجود قوان ین و مقررات و ساختارها ی حقوقی و تشکیلاتی لازم، عدم وجود پشت یبانی و پیگی ری موضوع از طرف مسئولین مربوطه بر سر راه انتقال مد یریت وجود دارد. در بیشتر موارد انگیزه و تمای ل اصل ی اظهار شده از سو ی
زارعین، عدالت تخص یص و توز یع آب م ی باشد. به هرحال، این هدف و انگیزه در میان مدیریت محلی و کارشناسان شبکه خ یلی مشخص و صر یح نبوده و فقط اهداف کل ی اظهار شده در منابع علم ی برا ی مزای ای انتقال مد یریت اظهار م ی گردد . به نظر م ی رسد مد یریت محل ی شبک ه ها اهداف و برنام ههای مشخصی برای انتقال مدیریت و پس از آن ندارند . ضرورت اح یا و نوساز ی شبکه آب یاری قبل از شروع برنام ههای انتقال مدیریت نیز به عنوان ی ک خواسته اصلی از سوی کشاورزان اظهار گردید.