سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل انصاری – استادیار ،رفتار سازمانی
مهدی قاسمی شوریجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
حسن قاسمی شوریجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محمد علی نصیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

چالش های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، ‌افزایش انتظارات مشتریان،‌ضرورت انعطاف پذیری و…. ، سازمان هارا به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان توانمندسازی به عنوان عامل نجات بخش و ابزاری شناخته شده، ظهور کرده و به یکی از داغ ترین مباحث روز مبدل گشته است که میتواند موفقیت سازمان را تضمین کند. هدف ازانجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی با توجه به سه رویکرد ارتباطی- انگیزیش و شناختی بوده است. همچنین در این پژوهش سعی شده است تا وضعیت این عوامل در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و وجود اختلاف دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد وضعیت این عوامل در شرکت مشخص گردد. این پژوهش با حجم نمونه 122 نفر به انجام رسید. نتایج حاصل از تحلیل عاملهای اکتشافی آشکار ساخت که متغیرهای 19 گانه ی توانمندسازی در سه عامل دسته بندی می شود که با توجه به ادبیات موضوع این سه عامل را به عنوان عامل ارتباطی، انگیزشی وشناختی نام گذاری شده اند . ارزش ویژه ی بدست آمده از تحلیل عامل برای هر یک از این عوامل نشان میدهد عامل شناختی در اولویت اول،‌عامل انگیزشی در اولویت دوم و عامل ارتباطی در اولویت سوم قرار دارند.