سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین صادقی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر )

چکیده:

مقاله حاضر، بهینه سازی یک سیکل توربین گازی متشکل از کمپرسور، محفظه احتراق و توربین را بر مبنای روش بهینه سازی ترمواکونومیک ارائه می نماید . روش های موجود بهینه سازی بطور معمول تنها به بهینه سازی عملکرد ترمودینامیکی سیستم پرداخته و هیچ برآوردی در مورد اقت صادی بودن یا نبودن مقادیر بدست آمده ارائه نمی نمایند . بنابراین ارائه روشی که در آن مقادیرترمودینامیکی همزمان با پارامترهای اقتصادی بهینه گردد، به نحوی که شرایط عملکردی توربین، توجیه اقتص ادی نیز داشته باشد، ً کاملا ضروری است . در این مقاله پس از بدست آوردن نتایج حاصل از شرایط عملکرد بهینه ترمواکونومیک سیکل توربین گاز، نتایج حاصله با روش های معمول بهینه سازی از قبیل افزایش راندمان حرارتی سیستم و رسیدن به حداکثر مقدار قدرت خالص سیستم مقایسه و به ارزیابی نتایج پرداخته شده است .