سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – دانشیار حسابداری دانشگاه مازندران
کبیر صابرمبصر – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
سعید عبدی – کارشناس ارشد حسابداری
محسن زارع –

چکیده:

گسترش روز افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آنها، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیست مها و فرآیندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتیهستند را ایجاد کرده است. همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی ازکل فرآیند انتقال اطلاعات شده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اندازه دستگاه حسابرسی برکیفیت حسابرسی م یباشد. بنابراین در این تحقیق، درصد تحریفات کشف شده به عنوان مبنای کیفیت حسابرسی انتخاب م یشود. در خصوص اندازه دستگاه حسابرسی هم دستگا ههای حسابرسی در دو دستهبزرگ و غیر بزرگ طبقه بندی م یشوند. در این تحقیق، سازمان حسابرسی به علت پرسنل بیشتر و قدمت زیاد به عنوان حسابرس بزرگ تعیین م یشود و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارانرسمی به عنوان حسابرس غیر بزرگ انتخاب م یشوند. فرضیه اصلی در این تحقیق آن است که بین اندازه دستگاه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه ازروش تحقیق دو وجهی استفاده م یشود. با استفاده از این روش، تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش حسابرسی با گردش سود (زیان) انباشته سال آتی (برای سالهای 1383 الی 1388 ) به تفکیک سه نوع تحریف مقایسه م یشود. نتایج نهایی تحقیق نشان م یدهد که تفاوت معنی داری بین کیفیت حسابرسی در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد