سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور صالحی –
محمدرضا نوری –
فریدون خسروی –

چکیده:

آنالیز تراوش در طراحی یک سد خاکی از لحاظ ایمنی سد بسیار مهم است. در این تحقیق پدیده نشت آب از پی سد خاکی سیاهو بیرجند با استفاده از مدل سازی دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از نرم افزار seep w از بسته نرم افزاری GEO SLOPE که براساس روش اجزاء محدود طراحی شده, یک مدل دو بعدی از پی مرکزی و بدنه سد مذکور تهیه شد. مدل سازی درتراز 1309.5 متر مخزن و دریک مقطع سد انجام و با استفاده از دادههای ابزاردقیق سد و نیز میزان نشت در این تراز مدل کالیبره شد. سپس نتایج این مقطع برای کل بدنه و پی مرکزی سد مورد استفاده قرار گرفت. از مدل کالیبره شده برای پیش بینی میزان نشت در تراز 1336 مخزن استفاده شد. نتایج حاصل از مدل سازی بیانگر این است که میزان نشتی که از طریق پی مرکزی و بدنه سد صورت می گیرد, بسیار کم بوده و در مقابل نشت کل ساختگاه ناچیز می باشد. بیشترین میزا ن نشت سد از جناحین سد و مقدار کمی از فضای زیر پرده تزریق عبور می کند. مقادیر نشت در پرده تزریق پی مرکزی و در هسته سد تقریبا صفر است.