سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

صدرالدین متولی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
جابر پارسایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهناز استقامتی – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

معظلات شهری که پس از انقلالاب صنعتی و افزایش شدید جمعیت در شهر های جهان غرب رخ نموده، عده ایرفرمیست ها را بر آن برداشت تا به دنبال یافتن راه حلی برای مسائل شهری در بطن وضع موجود باشند. در این تحقیق دو سؤالاصلی عنوان می گردد:1- آیا در الگوی توزیع مکانی سطوح و فضاهای سبز شهری منطقه 21 تهران رابطه منطقی با نیاز شهروندان وجود دارد؟2- آیا در مکانیابی کاربری فضای سبز در محدوده مورد مطالعه از طرح های شهری (جامع و تفصیلی) تبعیت شده است؟در این راستا، هدف این تحقیق بررسی نگرش مراجعه کنندگان از کیفیت امکانات ارائه شده در فضای سبز منطقه 21 را با 18 گویه به صورت طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. همچنین در فاز دوم و نهایی نیز از تکنیک تاپسیس و AHP فازی جهت اولویت بندی گزینه ها بر اساس زیر معیارها استفاده شده است. پرسشنامه اصلی مورد استفاده پرسشنامه خبره است. پرسشنامه خبره جهت اولویت بندی معیارهای اصلی انتخاب با استفاده از تکنیک های مبتنی بر مقایسه زوجی مورد استفاده یعنی AHP و TOPSIS می باشد. این پرسشنامه ها بر اساس طیف 9 درجه ساعتی تنظیم شده است. تعداد کل افراد نمونه پژوهش برابر با 170 نفر می باشند. از این تعداد 41/8 درصد (71 نفر) را زنان و 52/8 درصد (99 نفر) را مردان تشکیل می دهند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که حدود 48 درصد پاسخگویان برای تفریح و خوشگذرانی، حدود 7 درصد برایارتباط اجتماعی، حدود 11 درصد برای استفاده از محیط، حدود 25 درصد به منظور آسایش روحی و روانی- جسمی و حدود 4درصد نیز برای مامن و پناهگاه به پارک مراجعه کرده اند. همچنین، مهمترین انگیزه برای استفاده از پارک دور هم جمع شدن افرادفامیل با 28/49 درصد برآورده شده است، عامل اصلی ایجاد محدودیت برای مراجعه کنندگان وجود امکانات فرهنگی در داخلپارک را خیلی مهم تلقی کردند. در نهایت بررسی سطح نگرش افراد از کیفیت خدمات ارائه شده در پارک بیانگر نگرش متوسطمراجعه کنندگان نسبت به هر سه پارک مورد مطالعه می باشد.