سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد عطایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکنی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
مریم معصومی – دانشجوی کارشناسی استخراج، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

صنعت معدن از صنا یع ز یربنایی و از عوامل توسعه هر کشور م یباشد که حوادث ناش ی از کار در م یزان بهره وری این صنعت تاث یر به سزایی دارد . کنترل حوادث و حفظ سلامتی افراد شاغل در این صنعت همواره مورد توجه مسئولین و مدیران معادن بوده است تا بتوانند با ارائه روش های مناسب، حوادث را بشناسند و سپس با ارز یابی دق یق، وقوع حـوادث را تـا حـد امکـان کنتـرل کننـد . بهترین روش برا ی پیشگیری از حوادث ناش ی از کار بررس ی و تجز یه و تحل یل آمار ی آ نها م ی باشد که با یـ د بررسـ ی بـه صـورت دقیق و همراه با اطلاعات صح یح بدست آ ید که حت ی م ی توان ا ین اطلاعات را با گذشته و سا یر معادن سنج ید . با توجه به وقـوع حوادث مختلف و همچنین اهمیت تهیه زغال سنگ در صنعت کشور، در این مقاله حوادث ناشی از کار پرسنل شرکت زغالسنگ البرز مرکزی از سال 1381 تا 1385 مورد بررسی و تجزیه تحلیل آماری قرار گرفته است که بدین منظور سن، سابقه و میزان تحصیلات افراد، زمان، نوع، علل بروز و نوع جراحات حادثه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است