سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

یاشار ذکی – استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
سجاد مرادی نیا – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

دیپلماسی شهری امروزه به عنوان ابزاری کارآمد در جهت نیل به اهداف شهرها و کلانشهرها است. دیپلماسیشهری را می توان در واقع تلاشی هدفمند در فضای جریان ها دانست که اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی و سیاسی را دنبال می کند. و در راستای دستیابی به توسعه ملی هدایت می گردد. بر این اساس در اینمقاله دیپلماسی شهری در فضای جریان ها با تاکید بر شهر تهران به عنوان مرکز تحولات ملی مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا دیپلماسی شهری می تواندابزاری برای توسعه ملی در فضای جریان ها باشد.روش مطالعه مقاله توصیفی-تحلیلی است. از آنجایی که هدف این تحقیق به نحوی کشف روابط دیپلماسی وفضای جریان ها است لذا در دسته بندی تحقیقات اکتشافی نیز قرار میگیرد. از جنبه پارادایمی نیز تحقیقحاضر در پرتو پارادایم تحقیق کیفی و گردآوری داده ها و تحلیل آنها محقق شده است.بر مبنای بررسی ها انجام شده می توان گفت شهرها نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی ملی بازی می کنند.این مهم در سایه بهره گیری صحیح از توانمندی ها و ظرفیت های موجود و در مواردی ظرفیت سازی صورتمی پذیرد. امروزه جذب سرمایه های خارجی و حضور فعال نیروهای خارجی برای شکوفایی اقتصاد شهر بهعنوان ابزاری مهم جهت دستیابی به اقتصاد شهری پایدار و پویا می باشد. در این میان شهر تهران و نیز سایرکلانشهرهای کشور به واسطه تمرکز زیرساخت ها و امکانات مهم سیاسی و اقتصادی می توانند نقش فعالی را دراین عرصه بازی کنند.