سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود بابایی رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی -دانشکده مهندسی دریا دانشگاه
اشکان ایمان طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرومکانیک کشتی -دانشکده مهندسی دریا دانشگاه
حسن قاسمی – استادیار دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یک زیر دریایی باید از نظرهیدرودینامیکی عملکرد پایداری داشته باشد و بدون تغییر وضعیت سطوح کنترلی و نیروی رانش، مسیر حرکت خود را در آب ساکن حفظ کند .از طرفی باید بتواند در صورت لزوم تغییر موقعیت و سرعت دهد و سپس به صورت ایمن و سریع به حالت پایداری اولیه خود برسد. سطوح کنترلی یک زیر دریایی، سکان، پایدار کننده ها ، وبالک های افقیپاشنه و سینه است که مقاطع این سطوح کنترلی کنترلی به صورت هیدروفویل می باشد .در این مقاله به دنبال این هستیم که تاثیر انواع هیدروفویل ها (از نقطه نظر شکل مقطع) و نحوه چیدمانی آنها را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین در این مقاله با بررسی عملکرد انواع هیدروفویل در زیردریایی به استخراج ضرایب لیفت و درگ حاصل از تست تونل باد می پردازیم. نتایج بدست آمده برای گونه خاصی از هیدروفویل (2412 NACA) ترسیم شده و مورد بررسی قرار می گیرد.