سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک پناهی – محقق، سازمان صنایع دریایی
محمد جعفر جمالی – محقق، سازمان صنایع دریایی
ایرج رجبی – محقق، سازمان صنایع دریایی
حمید جوادی – محقق، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

در این مقاله، کاویتاسیون ناشی از انفجار زیر آب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انفجار زیر آب باعث ایجاد دو نوع عمده از کاویتاسیون م یشود: 1)کاویتاسیون تود های؛ 2)کاویتاسیون محلی یا بدن های. در این مقاله پدید هی کاویتاسیون تود های به تفصیل شرح داده خواهد شد و روابط حاکم برای پی شبینی ناحیه کاویتاسیون توده ای ارائه میشود. در ادامه با استفاده از روابط ارائه شده برنام های کامپیوتری نوشته شده است که توانایی مطالعه همه جانبه این پدیده را دارد. بررسی نتایج ارائه شده، نشان دهندهی تطابق مناسب میان نتایج محاسبه شده بوسیله ی کد نوشته شده در این تحقیق و نتایج عددی ارائه شده توسط Gong و Lam یباشد و بدین مفهوم است که کد ارائه شده در این پروژه روشی مناسب و دقیق برای محاسبه ی ناحیه کاویتاسیون تود های ایجاد شده ناشی از انفجار زیر آب می باشد.