سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زینب موذن – دانش آموخت هی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی
حمید موحدمحمدی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسع هی کشاورزی دانشگاه تهران.

چکیده:

نظام های آموزشی پیشرفته کوشش های خود را به کار می گیرند تا کتاب های درسی متناسب با نیازهای فراگیران،جامعه و موضوع درسی تنظیم شوند. در جامعه ی ما نیز محور بودن کتاب های درسی در یادگیری و ارزیابی عملکرد فراگیران بر اهمیت مداقه در این مورد م یافزاید. بی شک رسیدن به هدف های آموزش کشاورزی نیاز به برنامه ریزی های گوناگون و همه جانبه دارد که فقط یکی از آنها مربوط به تنظیم کتاب های درسی می باشد. لذا در تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل نظرات هنرآموزان و هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان تهران نسبت به کتا بهای درسی تخصصی پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه ی آماری آن شامل هنرجویان سال سوم و هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان تهران در سال تحصیلی87-86 می باشد. در جامعه ی هنرآموزان از روش سرشماری و در جامعه ی هنرجویان از روش نمون هگیری تصادفی استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از نظرات پانل متخصصان و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مشخص گردید که پرسشنام ههای تدوین شده برای انجام تحقیق مناسب می باشند. براساس نتایج بدست آمده 44 درصد از هنرآموزان و 36 درصد از هنرجویان به ترتیب وضعیت کتاب های درسی کشاورزی را در حد نسبتاً بالا و نسبتاً پایین ارزیابی نمود هاند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با بیشترین فراوانی، 41 درصد از هنرآموزان و 40 درصد از هنرجویان میزان ارتباط محتوای کتا بهای درسی با ویژگی های فراگیران را در حد نسبتاً پایین، 41 درصد از هنرآموزان و 37 درصد از هنرجویان به ترتیب میزان مناسب بودن سازماندهی محتوای کتاب های درسی را در حد نسبتاً پایین و نسبتاً بالا، 33 درصد از هنرآموزان و 40 درصد از هنرجویان به ترتیب میزان مناسب بودن تصاویر کتا بهای درسی را در حد نسبتاً بالا و نسبتاً پایین و 48 درصد از هنرآموزان میزان مناسب بودن محتوای آموزشی کتا بهای درسی را در حد نسبتاً بالا و 36 درصد از هنرجویان با نسبت مساوی در دو طیف نسبتاً بالا و پایین بیان نمود هاند.