سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

یوسف طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
یوسف حجازی – اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
سیدمحمود حسینی – اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نقش عوامل ترویجی- آموزشی بر پذیرش کشت زیتون طراحی و اجرا گردید. سالانه مقادیر مهمی از منابع ارزی و نیروی انسانی کشور صرف واردات محصولات غذایی می شود که در این میان روغن- های خوراکی با توجه به بازار بسیار وسیع مصرف و اهمیت فوق العاده غذایی، از اولویت خاصی در سطح ملی برخوردارند. در این بین زیتون یکی از محصولات استراتژیک برای تولید روغن است که قابلیت رشد در بسیاری از مناطق ایران را دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه زیتونکاران شهرستان به تعداد 700 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس آزمون کوکران به تعداد 103 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای است که روایی آن با استفاده از روائی صوری و براساس نظر جمعی از اساتید و صاحبنظران مربوطه تائید گردید. یافته ها نشان داد که بین متغیرهای برگزاری کلاسهای ترویجی، تماس با مروجان، نمایش فیلمهای ترویجی و توزیع نشریات و مجلات ترویجی- آموزشی با میزان پذیرش کشت زیتون در سطح یک درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین متغیرهای برنامههای رادیو- تلویزیونی، برگزاری کارگاه آموزشی، تماس با رهبران محلی و بازدید از باغات نمونه زیتون با میزان پذیرش کشت زیتون رابطه معناداری وجود ندارد. این مطالعه نشان داد که عوامل ترویجی- آموزشی می تواند نقش مهمی در پذیرش کشت زیتون در منطقه مورد مطالعه ایفا کند. لذا حضور بیشتر مروجان در مزارع و ملاقاتهای متوالی و ارتباط مداوم مروجان با کشاورزان و حضور بیشتر مروجان در مزارع و بازدید کارشناسان از باغ های زیتون و رفع مشکلات زیتونکاران اطمینان خاطر بیشتری به آنان میدهد