سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

منصور شاه ولی – استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
ثمیه غلامعلی زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
حمید قیصری –
زهرا رنجبر –

چکیده:

تغییرات در محیطهای درون و برون سازمانی از مهمترین ویژگیهای عصر معاصر می باشد لذا مدیران با این چالش روبرو هستند که چگونه با آنها روبرو می شوند تا آسیب پذیری سازمان را کاهش دهند زیرا سازمانهایی که سبک ثابت مدیریتی را انتخاب کرده و تلاش نمی کنند تا متناسب با تغییرات محیط پیش روند موفق نخواهند بود بخش کشاورزی نیز این قاعده مستثنی نبوده و پیچیده بودن و وقوع تغییرات سریع آن کارشناسان این بخش را ناگزیر از پیش بینی روند تغییرات و تمرکز بیشتر برآینده کرده است این پرسش مطرح می شود که ترویج به عنوان بخشی از کشاورزی و علمی که با آینده ارباب رجوع و بهبود وضعیت جامعه روستایی سروکار دارد چه برنامه وراهبرد هایی را برای مدیریت تغییرات باید در نظر گیرد؟پاسخ به این پرسش با یک پژوهش توصیفی و طی دو مرحله در سازمان جهادکشاورزی استان فارس به عنوان یکی از سازمان های موثر برای امنیت غذایی استان و کشور انجام گرفت جمع آوری اطلاعات در مرحله اول با روش گروه متمرکز و انجام مصاحبه و مرحله دوم با روش پیمایش و تکمیل پرسشنامه انجام گرفت که دراین مرحله 43 نفر از مدیران به آن پاسخ دادند پردازش داده ها با SPSS/win نشان داد مدیران با رسالت مبنی بر به روزسازی اطلاعات بهره برداران بسیار موافقند راهبردهای اجتماعی نظیر روز آمد نمودن اطلاعات بهره برداران و توسعه مهارتهای حرفه ای آنان موثرترین راهبردها برای تحقق رسالت سازمان شناخته شدند. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین استفاده از فرصت ها و تحقق رسالت سازمان به دستآمد.