سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج
محمدعلی ضرغامی – کارشناس باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسبترین غلظت اتفن بر روی رشد میزان گلدهی ارقام گلایل در شرایط هوای آزاد در منطقه جیرفت, آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال به مرحله اجرا در آمد, بگونه ایکه غلظت اتفن بعنوان فاکتور فرعی در سه سطح صفر(شاهد) 10 و 50 پی پی ام و رقم گلایل بعنوان فاکتور اصلی در سه سطح سانسوسی, صورتی و اسکار در نظر گرفته شدند. پلاتهای مورد نظر به ابعاد 3*1/5 متر آماده شده و در هر پلات آزمایشی 60 عدد پیاز تیمار شده در هورمون اتفن در شش ردیف و در هر ردیف 10 عدد پیاز با فاصله 30*20 سانتیمتر کشت گردید. در طول اجرای طرح صفات شروع جوانه زنی, درصد جوانه زنی, شروع ظهور ساقه گل دهنده, طول ساقه گل دهنده, قطر گل, تعداد گلچه و تعداد پیازچه تولیدی اندازه گیری شده و آمار حاصله بر اساس موازین طرح کرتهای خرد شده واریانس و میانگین ها به روش دانکن با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو ساله نشان داد که اثر اتفون بر روی صفات طولساقه گل دهنده و تعداد پیازچه در سطح 1% و درصد جوانه زنی در سطح 5% معنی دار شد. در حالیکه اثر رقم و اثر متقابل رقم و اتفون بر روی هیچکدام از صفات مورد بررسی معنی دار نگردید.