سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج
محمدعلی ضرغامی – کارشناس باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج

چکیده:

بمنظور دستیابی به مناسبترین غلظت جیبرلیک اسید بر روی رشد و میزان گلدهی ارقام گلایل در شرایط هوای آزاد در منطقه جیرفت, آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال به مرحله اجرا در آمد, بگونه ایکه غلظت اتفن بعنوان فاکتور فرعی در سه سطح صفر(شاهد) 50 و 100 پی پی ام و رقم گلایل بعنوان فاکتور اصلی در سه سطح سانسوسی, صورتی و اسکار در نظر گرفته شدند. پلاتهای مورد نظر به ابعاد 3*1/5 متر آماده شده و در هر پلات آزمایشی 60 عدد پیاز تیمار شده در هورمون جیبرلیک اسید در شش ردیف و در هر ردیف 10 عدد پیاز با فاصله 30*20 سانتیمتر کشت گردید. در طول اجرای طرح صفات شروع جوانه زنی, درصد جوانه زنی, شروع ظهور ساقه گل دهنده, طول ساقه گل دهنده, قطر گل, تعداد گلچچه و تعداد پیازچه تولیدی اندازه گیری شده و آمار حاصله بر اساس موازین طرح کرتهای خرد شده تجزیه واریانس و میانگین ها به روش دانکن با هم مقایسه گردید. نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو ساله نشان داد که اثر GA3 بر روی صفات درصد جوانی زنی, طول ساقه گل دهنده, قطر گل و تعداد پیازچه در سطح 1% و تعداد گلچه در سطح 5% معنی دار است. در حالیکه اثر رقم فقط بر روی زمان گلدهی در سطح 5% و اثر متقابل رقم و GA3 بر روی قطر گل در سطح 5% معنی دار شد.