سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه فخرالدین – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
سونا حسین اوا – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

بهمنظور بررسی وضعیت ریشه زایی تعداد 100 قلمه از 81 رقم و ژنوتیپ داخلی و خارجی زیتون تهیه گردید و در شرایط گلخانه میست و در قالب بلوکهای کامل تصادفی در دو تکرار ریشه دار گردید. درصد ریشه زایی قلمه ها و همچنین درصد رشد نهالها ی حاصل از قلمه های ریشه دار با استفاده از نرم افزار SPSS و تجزیه کلاستر مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. در نتیجه ارقام به پنج گروه تقسیم شدند که میانگین کل پنج گروه برابر با 41 درصد بود ارقام و ژنوتیپ C2 کرونایکی، G4 و E11 با ریشه زایی بالای 50 درصد در گروه دوم قرارگرفتند این گروه با میانگین 43 درصد نسبت به میانگین کل 41 درصد برتری داشت. همچنین نهالهای حاصله از قلمه های ریشه دار که از رشد و استقرار بالای 45 درصد برخوردار بودند نیز شامل ارقام و ژنوتیپهای C2 کرونایکی ، A5M6E11G4 ، بودند.