سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تاج الدین فریدونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ، دانشکده علوم آب ، شوشتر ، ایران
فریدون رادمنش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ، دانشکده علوم آب ، شوشتر ، ایران

چکیده:

برکه های تثبیت فاضلاب جزو روشهای ارزان قیمت تصفیه فاضلاب بوده و در مناطقی که دارای شرایط آب و هوای مناسبو زمین ارزان باشد ، به راحتی می توان برای تصفیه طیف وسیعی از فاضلابهای شهری وصنعتی استفاده نمود.درایران به دلیلمناسب بودن شرایط اقلیمی در بیشتر شهرها و در دسترس بودن زمین سیستم های مناسبی جهت تصفیه فاضلاب هستند کهدر آن فاضلاب خام به وسیله روشهای طبیعی و به ویژه در اثر واکنش جلبکها و باکتریها تصفیه می گردد. هزینه ساختمانیمیزان و سرمایه گذاری اولیه تجهیزات مورد نیاز آنها پایین و بهره برداری و نگهداری از آنها آسان و کم هزینه می باشد .هدفاصلی از این تحقیق تعیین ضرایب سینتیکی و پارمترهای راهبری برکه های تثبیت مدول (1) تصفیه خانه فاضلاب شهرخرمآباد است. این تحقیق به مدت 6 ماه از خرداد ماه تا آذرماه 1393 و با انجام بازدیدهای محلی و برداشت نمونه گیری از ورودیلاگونهای بیهوازی و هوازی و خروجی مدول یک تصفیه خانه به صورت 7 نمونه درماه انجام شد و در این تحقیق شاخص هایکیفی در ورودی و خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج و آزمایشات فوق مقادیر میانگین ضرایب سینتیکیلاگونهای به ترتیب بیهوازی و هوازی مدول (1) تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد(K=0.032 d(-1), K(s)=706mg/l.d, Y=31.8, K(d)=0.065 d(-1), μ(max)=1.02d(-1)(K=0.106 d(-1), K(s)=280mg/l.d, Y=7.3, K(d)=0.026 d(-1), μ(max)=0.77d(-1)محاسبه شد. ضرایب سینتیکی محاسبه شده در حد حداقل می باشد از دلایل آن عدم راهبری و نگهداری صحیح و عدم تخلیهلجن در برکه ها می باشد.