سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شهره کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی – دانشگاه
حسین آگهی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی

چکیده:

اگرچه اند یشه تعاون میراث کهن ایرانیان است و تعاون به تبع سنت های غنی مردمان این سرزمین بدون هیچ گونه مقرارت و آیین نامههای مصوب و مکتوب، از قدیم با تاروپود فرهنگ این مردم آمیخته بوده و در حل معضلات زندگی افراد جامعه نقش داشته است اما از آنجاکه زندگی بشر به طور دائ م و ناگسستنی باید با نیاز های تغییرپذیر سازش داشته باشد بنابراین در زمینه همکاری و تعاون نمی توان تنها به تربیت ناآگاهانه اکتفا کرد بلکه باید آگاهانه روش های آموزشی گوناگون را بکار برد و از آن هم چون ابزاری برای رسیدن به اهداف تعاونی ها، سود جست . تحقیق حاض ر، با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونی های تولیدی بروی 220 نفر از اعضاء تعاونی های تولیدی محصولات خارج از فصل استان کرمانشاه، انجام گردیده است . اطلاعات لازم بر اساس پرسشنامه جمعآوری و روایی آن بر اساس پانل متخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب آ لفای کرونباخ برا بر 0/87 بدست آمد . عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونی های تولیدی با استفاده از روش تحلیل عاملی، شناسایی شد . در ادامه، عواملی که در حوزه ی عوامل شخصیتی، عوامل آموزشی و عوامل فرهنگی – اجتماعی عوامل مدیریتی و عوامل اقتصادی قرار داشتند با انجام تحلی ل مسیر و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد . یافته ه ا نشان می دهد علاوه بر اثر مستقیم عوامل آموزشی بر موفقیت تعاونی های تولیدی، عوامل آموزشی اثرات غیرمستقیمی نیز ازطریق عوامل شخصیتی، فرهنگی – اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی بر موفقیت تعاونی ها دارند و مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم (اثر کلی) گویای نقش بسیار پررنگ عوامل آموزشی در موفقیت تعاونیهای تولیدی است.