سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مائده حمزوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پژوهش حاضربه منظور بررسی کیفیت خدمات بانکی مدل BSQ درتعاون اعتبارثامن الائمه ع استان کرمان انجام گرفته است تحقیق حاضرتوصیفی ازنوع همبستگی می باشد و ازنظر هدف جز تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش تحقیقات میدانی به جمع آ وری داده ها پرداخته است جامعه آماری دراین تحقیق شامل کلیه مشتریان تعاونی اعتبار ثامن الائمه ص دراستان کرمان می باشد که براساس امار سال مالی 90 1500 نفر میبا شند حجم نمونه مشتریان ازروش نمونه گیری تصادفی ساده به وسیله فرمول کوکران تعداد 305 نفر انتخاب شدند برای توصیف کیفیت خدمات بانکی ازپرسشنامه حاوی 24سوال درمقیاس 5- گزینه ای لیکرت استفاده شده است یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات بانکی درتعاونی اعتبار ثامن الائمه ع درسطح بالایی قرار دارد.