سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید نوری زاد ملاسرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه یزد
حمیدرضا عظیم زاده – استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
امال توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه یزد

چکیده:

خطر فرسایش بادی بیش از همه جا درمناطق گرم و خشک و به ویژه نواحی مرکزی و جنوبی کشورمان توان ظهور و بروز پیدا می کند یکی از مهمترین راههای مقابله با فرسایش بادی دراین مناطق استفاده ازگونه های درختی بومی منطقه که مقاوم به شرایط نامساعد محیطی هستند به عنوان بادشکن می نماید. هدف ازاین تحقیق بررسی و شبیه سازی تغییرات سرعت باد در شرایط استقرار گونه کنار spina-chiristi ziziphus به عنوان بادشکن می باشد. بدینمنظور برداشتهای زیست سنجی درمنطقه لاورمیستان ، شهرستان بستک استان هرمزگان صورت پذیرفت. سپس با استفاده از ویژگی رخت شناسی کنار شبیه سازی تغییرات سرعتب اد در قبل و بعد از بادشکن صورت گرفت سپس با داشتهن متوسط ارتفاع درختان درمنطقه مورد مطالعه 8/2 متر حداکثر ناحیه حفاظتی توسط باد شکن در فصل خزان 246 متر و در فصل رویش 381 متر محاسبه گردید. با داشتن متوسط قطر تاج پوشش در منطقه 7/7 متر بهترین حالت جهت ایجاد بادشکن بدینصورت پیشنهادگردیدکه درختان در فاصله 3 متر از یکدیگر بصورت دانه زاد درجهت عمود بر باد غالب کشت گردند.