سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه جعفری فرشمی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
امیر رمضان زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
حمیدرضا مشایخی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

هنگامی که یک نخ در داخل ظرف حاوی مایع غلیظ فرو برده می شود بعد از بیرون آوردن آن ابتدا مایع به صورت پیوسته از نخ چکیده و سپس به صورت قطره – قطره از آن جدا می شود. این قطرات در ابتدا به صورت سریع از نخ جدا می شوند اما با گذشت زمان، زمان جدا شدن این قطرات از نخ افزایش می یابد تا جائی که دیگر قطره ای از نخ جدا نخواهد شد. این مشاهدات این ایده را در ذهن تقویت می کند که آیا ممکن است رابطه بین زمان چکیدن قطره ها و شماره قطره ها بصورت یک تابع نمایی باشد. برای بررسی دقیقتر این موضوع، از یک رشته نخ آغشته به شیره مربا استفاده شد و زمان جدا شدن هر قطره از نخ از طریق زمانسنج کامییوتری با فشردن دگمه ورود کامپیوتر ثبت گردید. نتایج تجربی بدست آمده فرضیه وجود یک رابطه نمایی بین زمان چکیدن قطره ها و شماره قطره ها را تایید کرده است. از طرفی دیگر ، با توجه به اینکه هر پدیده فیزیکی باید قابل بیان به زبان ریاضی باشد، در این مقاله سعی شد که با استفاده از اصول فیزیکی و در نظر گرفتن فرضیاتی این مسئله شبیه سازی شود و نتایج شبیه سازی بدست آمده همچنین تطابق خوبی را با نتایج تجربی نشان می دهد.