سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سپیده رحیمی آبکناری – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
سیامک پناهی – استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرمسئول مکاتبات.

چکیده:

مکاتب شرق دور از جمله تائو بعنوان پایه ای ترین اندیشه بسیاری از کشورهای شرق آسیا، موفقیت هایی در بازیابی آرامش انسان ها کسب کرده است. تائو طریقتی برای زندگی ارائه میدهد و آرامش انسان را در گرو همراهی با تائوروح حاکم بر طبیعتمیداند. هدف این تحقیق، بررسی امکان طراحی فضا بر اساس آموزه های لائوتسه جهت ایجاد فضایی آرامش بخش میباشد. روش تحقیق، بصورت تحلیل محتوا و بر اساس استنتاج قیاسی می باشد.فرآیند حاصل از این پژوهش به این نتایج دست یافته است: توجه تائو به اصولی چون هماهنگی و صلح با کلیت پویا و بی نهایت طبیعت، تعادل میان امور درونی و دنیای بیرونی، بی عملی، بی ذهنی، زوج های بنیادین متضاد، جهت دستیابی به آرامش و خشنودی در زندگی، در کالبدهای گوناگونی ممکن و بظهور میرسد. تمام این مفاهیم نظر به ماهیت فضا و نه ظرف فضا دارد.فضای طراحی شده بهتر است در برگیرنده مفاهیمی چون خلا، هارمونی، فنگ شویی، منطق فازی، نمادگرایی، موقعیت یابی و تجربه فضایی باشد. خلق فضا بوسیله یگانگی با مفهوم بی ذهنی و در نتیجه اجازه ظهور تائو در شکل گیری روح فضا و کالبدحاصل خواهد شد. از آنجا که ابزار شکل دهی بشر محدود بوده وقادر نیست معنای بی نهایت هستی را به کالبد تبدیل کند، بنظر میرسد حضور ونقش موثر روح طبیعت در شکل گیری فضا بعنوان عنصری فعال در بعد زمان، بعنوان مهمترین اصل در طراحی فضا، موجب نیل به هدف تعادل میان دنیای درون و دنیای برون انسان و در نتیجه حصول آرامش و صلح با طبیعت باشد.