سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید رضا جهانمرد – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سجاد تاج گله ویسی – دانشجوی کارشناسی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرزاد بهزادی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بررسی نیروهای هیدرودینامیکی اثر برخورد اجسام به سطح آب در طراحی سازه از اهمیت خاصی برخوردار است . نیروی برخورد با آب در شناورهای تندرو و ضربه امواج به سکوها از نمونه های متداول این پدیده هستند. بررسی پدیده فوق با استفاده از رو ش های تحلیلی به علت پیچیدگی فراوان آن عملاً امکان پذیر نیست، همچنین ساخت مدل و انجام آزمایش به زمان و هزینه زیادی نیاز دارد در این مطالعه در ابتدا به معرفی نیروی اسلمینگ و شرح مختصری از تاریخچه فعالی تهای صورت گرفته در این زمینه م یپردازیم و سپس در خصوص تقسی مبندی انواع نیروهای اسلمینگ که می تواند در شناور رخ دهد بحث م یکنیم. در این مطالعه سعی شده است که با در نظر گرفتن فرضیات مناسب و ساد هسازی های مجاز، فرم سطح مقطع شناور را با مقطع یک گوه دو بعدی مدل کرده و با استفاده از رابطه بقای ممنتوم در ضربه، به رابطه ریاضی بیان کننده نیروی اسلمینگ برسیم. در ادامه، رابطه بدست آمده برای خطوط بدنه تصحیح م یگردد