سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید هادوی – گروه فیزیک . دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمد کتابی – گروه فیزیک . دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

یکی از کا ربردهای سودمند پوشش های سرمت لایه نازک در تبدیل فوتوترمال انرژی خورشیدی است . در این تحقیق اثر اندازه دانه های فلزی تشکیل دهنده سرمت بر گزینندگی طیفی در حد ماوراء شبه استاتیک مورد بررسـی و محاسـبه قـرار گرفتـه اسـت . بـدیهی اسـت در صـورت بزرگ بودن ذرات مورد تابش، ای ن ذرات به مشخصات دینامیکی موج فرودی نیز حساسیت نـشان داده و بعبـارت دیگـر یـک میـدان ثابـت را نمی بینند . در این بررسی از سرمت Ni/Al2O3 استفاده شده و پراش های چندگانه متکی بر نظریه مای شبیه سازی، محاسبه و تفـسیر شـده و حد بزرگی دانه های فلزی Ni برای ایجاد گزینندگی ط یفی محاسبه و تعیین شده است . بر اساس محاسبات انجام شده در این کار نظـری، حـد بحرانی اندازه دانه های فلزی Ni برابر 0/13 میکرون تعیین شد .